asnyk.com.pl Aktualno??i - I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Adama Asnyka w Kaliszu

asnyk.com.pl
Title: Aktualno??i - I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Adama Asnyka w Kaliszu
Keywords: Aktualno??i
Description: Aktualno??i
asnyk.com.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. asnyk.com.pl has 43% seo score.

asnyk.com.pl Information

Website / Domain: asnyk.com.pl
Website IP Address: 79.96.48.6
Domain DNS Server: dns2.home.pl,dns.home.pl,dns3.home.pl

asnyk.com.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

asnyk.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

asnyk.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 17 Aug 2016 23:00:34 GMT
Server IdeaWebServer/v0.80

asnyk.com.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Aktualno??i 1 0.04%

asnyk.com.pl Traffic Sources Chart

asnyk.com.pl Similar Website

Domain Site Title

asnyk.com.pl Alexa Rank History Chart

asnyk.com.pl aleax

asnyk.com.pl Html To Plain Text

Aktualno??i - I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Adama Asnyka w Kaliszu Pomiń nawigacj? Kontakt Aktualno?ci Galeria Nasza szko?a Statut Historia szko?y Szko?a Rekrutacja Biblioteka Wspó?praca Samorz?d Uczniowski Laureaci i finali?ci konkursów Gazetka interaktywna Lip Dub "B?d?my razem bezpieczni" BIP DSD Dla rodziców Informacje e-dziennik Dla uczniów Plan lekcji Klasy Nauczyciele Zast?pstwa Podr?czniki i programy Nowo?ci Matura 2015 Polecamy stron?: http://www.cke.edu.pl/ index.php/ egzamin-maturalny-left Dowiedz si? wi?cej o nowej maturze! Aktualno?ci Egzaminy poprawkowe 1. Poprawkowy egzamin maturalny - wtorek 23.08.2016 o 9:00 - (zbiórka m?odzie?y 8:30) 2. Szkolne egzaminy poprawkowe: 26.08.2016 (pi?tek) - 9:00 - wych. fizyczne; 10:00 - j?zyk angielski 29.08.2016 (poniedzia?ek) - 9:00 - matematyka we wszystkich klasach a, d, f (zakres podstawowy) 30.08.2016 (wtorek) - 9:00 - matematyka we wszystkich klasach b i c (zakres rozszerzony) Po?egnanie W poniedzia?ek 25 lipca 2016 roku zmar?a Pani Profesor Lucyna Klimaszewska - d?ugoletnia nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Adama Asnyka w Kaliszu, wychowawczyni wielu pokoleń Asnykowców. Z ogromnym bólem po?egnali?my Pani? Profesor w czwartek 28 lipca. Pozostanie na zawsze w naszej pami?ci - wspania?y cz?owiek, nauczyciel, wychowawca. Rodzinie Zmar?ej wyrazy g??bokiego wspó?czucia sk?adaj? dyrekcja, grono pedagogiczne, nauczyciele, pracownicy i uczniowie. Zaproszenie do biegania - dla ka?dego! W sobot? 16 lipca odby? si? w Kaliszu pierwszy bieg parkrun. To bezp?atny bieg na dystansie 5 kilometrów z pomiarem czasu organizowany co tydzień przez ca?y rok w KA?D? sobot? o 9:00 rano - zbiórka na Wale Matejki przy Aquaparku. W ramach parkrun wszyscy biegamy dla w?asnej satysfakcji, dlatego ka?dy biegnie w?asnym tempem. Bez wzgl?du na to, jakie ono jest. Szczegó?owe informacje na stronie biegu parkrun Kalisz Rekrutacja cd. Osoby, które zosta?y przyj?te w wyniku dotychczasowej rekrutacji powinny dostarczy? wszystkie dokumenty: orygina? ?wiadectwa ukończenia gimnazjum, orygina? za?wiadczenia o wynikach egzaminu, kart? zdrowia, orygina? lub kserokopi? aktu urodzenia, dwa zdj?cia, deklaracj? kandydata do 25.07.2016r. Nie zostawiajcie tego jednak na ostatni? chwil?. Podr?czniki dla klas pierwszych Gratulujemy! Lista podr?czników jest dost?pna po klikni?ciu na tytu? wiadomo?ci. Na pocz?tku wrze?nia odb?dzie si? dla Was w szkole kiermasz podr?czników. Biblioteka zaprasza Drogi Czytelniku! Zacz??y si? wakacje! Teraz pora na l?ejsz? lektur?... Nie rozstawaj si? z ksi??k?: w poci?gu, w samolocie, w autobusie, na pla?y, nad jeziorem - wsz?dzie mo?na czyta?! Zach?camy do zabrania ze sob? na wakacje ksi??ek z Biblioteki Szkolnej. Je?eli chcesz wypo?yczy? ksi??k? w czasie wakacji - zg?o? si? do sekretariatu na dole, w godzinach dopo?udniowych od 9:00 do 12:00. Zapraszam! Anna Jaroszkiewicz Wyniki matur... i nie tylko Po odbiór ?wiadectw maturalnych zapraszamy we wtorek 5 lipca - aula, godz. 11:00. Je?li kto? nie mo?e odebra? osobi?cie ?wiadectwa, to mo?e na pi?mie upowa?ni? inn? osob? podaj?c jej: imi? i nazwisko, seri? i numer dowodu osobistego. Upowa?nienie pozostaje w szkole :) Zgodnie z dzisiejszym (5.07) komunikatem dyrektora CKE je?li b?dziecie chcieli uzyska? wgl?d w swoj? prac? maturaln?, to b?dzie mo?liwe zrobienie zdj?cia. Pami?tajcie, ?e wgl?d odbywa si? na Wasz pisemny wniosek i warto go z?o?y? jak najszybciej, bo s? one rozpatrywane w kolejno?ci wp?ywu. Rekrutacja - przyjmowanie dokumentów Drodzy Kandydaci! Kolejny etap rekrutacji polega na dostarczeniu do szko?y dokumentów (orygina?ów lub kopii): ?wiadectwa ukończenia gimnazjum, za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym. G?O?NE CZYTANIE – LUBIMY BAJKI Dzi? - 15.06.2016 r. - go?cili?my dzieci z klasy I A Szko?y Podstawowej im. Wojciecha Bogus?awskiego w Kaliszu. Szkolna biblioteka oraz Klub Wolontariusza pod opiek? pani Anny Jaroszkieicz i pani Agnieszki Potoczny, w ramach spo?ecznej kampanii CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM oraz NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA zorganizowali zaj?cia dla pierwszoklasistów. Galeria zdj?? - kliknij Honorowi Przyjaciele Miasta Kalisza Podczas uroczystej Rady Sesji Miejskiej 10 czerwca 2016r. zaszczytne tytu?y Honorowego Przyjaciela Miasta Kalisza otrzymali mi?dzy innymi pan Thomas Hunsteger-Petermann, Nadburmistrz Hamm, pan Ulrich Kroker ze stowarzyszenia Kulturbrücke Kalisz-Hamm oraz pan Wolfgang Komo, emerytowany nauczyciel naszego partnerskiego Gimnazjum Hammonense. Nagrody Burmistrza Miasta Hamm W pi?tek, 10 czerwca 2016r., Paulina Piekarska i Karolina Miko?ajczak, absolwentki naszej szko?y, zosta?y uhonorowane nagrodami Burmistrza Miasta Hamm. Wyró?nienia dwóm absolwentkom Asnyka – Paulinie Piekarskiej za wynik z egzaminu DSD z j?zyka niemieckiego, a Karolinie Miko?ajczak za najlepsz? ?redni? – wr?czyli jej fundatorzy: Thomas Hunsteger-Petermann, burmistrz Hamm, Ulrich Kroker ze stowarzyszenia Kulturbrücke oraz Wolfgang Komo, emerytowany nauczyciel partnerskiego Gimnazjum Hammonense. Galeria zdj?? - kliknij Wystawa "?ladami ?ydów w Kaliszu" W auli Asnyka mo?na ogl?da? wystaw? “?ladami ?ydów w Kaliszu i w Hamm w pierwszej po?owie XX wieku”, przygotowan? przez klas? 2d pod opiek? nauczyciela historii Remigiusza Przyby?a, przet?umaczon? na j?zyk niemiecki przez Agnieszk? Iwanow-Marud?. Swoje pi?kne grafiki Rozmarka i synagogi prezentuje Wiktoria Galant z 2a, a Piotr Kucharski, absolwent z 3d bardzo ciekawe collage ??cz?ce histori? i tera?niejszo??. Galeria zdj?? - kliknij Uwaga Gimnazjali?ci! Pami?tajcie o ostatecznym terminie sk?adania wniosków do szkó? ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017. Do 10 czerwca do godziny 15:30 mo?ecie przynosi? swoje zg?oszenia. Nabór w powiecie kaliskim jest prowadzony przy wsparciu systemu elektronicznego - Rekrutacja 2016 Na tej stronie uzyskacie wszelkie informacje dotycz?ce sk?adania wniosków i otrzymacie odpowiedzi na nurtuj?ce Was pytania. ?yczymy dobrych wyborów! Jak nie czytam, jak czytam... Dzi? - 10 czerwca - uczniowie Asnyka do??czyli do ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa pt. "Jak nie czytam, jak czytam". Wed?ug badań 63 % Polaków omija ksi??ki szerokm ?ukiem. My do nich nie nale?ymy! Dzi?kujemy za Wasz? obecno??! Pierwszy Klawy Pi?tek za nami Dzi? pierwszy Klawy Pi?tek z cyklu spotkań zbli?aj?cych nas do upragnionych wakacji. Na has?o - "Okulary w?ó?! Kapelusz przywdziej" odpowiedzia?o wi?kszo?? uczniów i nauczycieli Asnyka. Dzi?ki wielkie! Zapraszamy do galerii zdj?? - kliknij Konkurs "M?odzi pami?taj?" 2 czerwca 2016r. reprezentanci z naszej szko?y: Daria Biesiada, Daria Pietruszka, Sebastian Fras i Kamil Popio?ek pod opiek? pana Remigiusza Przyby? wzi?li udzia? w Konkursie Historyczno-Krajoznawczym Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim pt. ?M?ODZI PAMI?TAJ?”. Zaj?li 6. miejsce na 20 dru?yn. Wystawa Kaliszanie pisz?cy.... 8 czerwca 2016 r. Pani Joanna Montelatic wraz z klas? 2d przeprowadzi?a lekcj? dotycz?c? twórczo?ci pisarzy zwi?zanych z Kaliszem. W pozyskaniu odpowiednich materia?ów pomogli uczniom przedstawiciele Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz. Rozumiemy si? ?wietnie! Uczniowie szkolnego ko?a PCK zostali wolontariuszami w Kaliskim Centrum Opieki D?ugoterminowej SALUS. Pomagaj? w ten sposób osobom starszym i samotnym. Opiek? nad ko?em sprawuje Pani Krystyna Kucińska. Potyczki j?zykowe humanistów 30 maja 2016 r. uczniowie klasy humanistycznej (2d) uczestniczyli w warsztatach j?zykoznawczych, przeprowadzonych przez Pani? dr Beat? Udzik. Tematem warsztatów by?o kszta?towanie umiej?tno?ci odbioru tekstu. Spotkanie z Wojciechem Jagielskim 23 maja 2016 r. na Scenie Kameralnej Teatru im. Wojciecha Bogus?awskiego odby?o si?, w ramach projektu "Obywatele Maj? G?os", spotkanie z Wojciechem Jagielskim, reporterem i pisarzem g?o?nych ksi??ek o wspó?czesnych problemach Afryki i Azji. Partnerstwo ponad granicami Udowodnili to dzi? w auli I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Adama Asnyka w Kaliszu uczniowie z partnerskiego Gimnazjum Hammonense z Hamm. Goszcz? oni ju? od poniedzia?ku w Kaliszu wyra?aj?c poprzez muzyk? zadowolenie z faktu 25. jubileuszu partnerstwa miast.Podzi?kowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy w stron? Urz?du Miejskiego i innych sponsorów. GHB - uwa?aj! Zbli?a si? okres wakacji. Wypoczywamy, chodzimy na dyskoteki, do klubów czy pubów. Jeste?my bardziej otwarci na poznawanie nowych osób. Nie powinni?my jednak im bezgraniczne ufa?. GHB to jedna z najgro?niejszych substancji, pomagaj?ca pope?ni? najgorsze przest?pstwa. Gratulacje dla Bartosza! Dzi? rano Bartosz Piszczorowicz z 1a rewelacyjnie pop?yn?? na G?ównych Mistrzostwach Polski Seniorów i M?odzie?owców w Szczecinie. W biegu na 100 m stylem dowolnym z czasem 50:38 uzyska? minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów i zakwalifikowa? si? do fina?u. Gratulujemy !!! POLSKO-NIEMIECKIE koncerty w Kaliszu Zapraszamy na dwa wa?ne i ciekawe koncerty, które odb?d? si? w najbli?szym czasie w Kaliszu. Od poniedzia?ku go?ci u nas Orkiestra i Chór z partnerskiego Gimnazjum w Hamm. Arty?ci przybyli z okazji 25. rocznicy wspó?pracy mi?dzy miastami.Plenerowy koncet miejski w Bo?e Cia?o 26 maja o 17:00 na dziedzińcu Szko?y Muzycznej, (pl. Jana Paw?a II 9) Wywiadówki 25 maja 2016 r. Zapraszamy Rodziców na spotkanie z nauczycielami naszej szko?y. Wywiadówki odb?d? si? w najbli?sz? ?rod? - 25 maja 2016 r. - w godzinach 17:00 - 18:15. Zach?camy do zapoznania si? ze szczegó?owym planem wywiadówki. Harmonogram wywiadówek - do pobrania Asnyk jest z Was dumny! Z rado?ci? informujemy, ?e wszyscy nasi maturzy?ci zdali matury ustne. Gratulujemy! Z niecierpliwo?ci? wypatrujemy dnia, w którym b?d? og?oszone wyniki egzaminów pisemnych. Stanie si? to 5. lipca oko?o godziny 11:00. O dok?adnym terminie jeszcze poinformujemy. Maturzysta, który chcia?by odebra? ?wiadectwo dojrza?o?ci, musi stawi? si? osobi?cie lub poda? pisemne upowa?nienie formalne innej osobie, która pozostawia w szkole upowa?nienie i po okazaniu swojego dowodu osobistego b?dzie mog?a odebra? ?wiadectwo. Matura 2016 Wszystkim maturzystom naszego liceum oraz innych kaliskich szkó? ?yczymy, aby byli: Attention, Brave, Czujni, Doskonali, Elegant, Frohlich, Grzeczni, Happy, Imaginative, Joyful, Konkretni, Loyal, M?drzy, Naturalni, Odwa?ni, Patient, Rado?ni, Stark, Tapfer, Unentwegt, Wyj?tkowi i Zdyscyplinowani. Jeste?my z Wami! Tegoroczni maturzysci zakończyli nauk? W miniony pi?tek – 29 kwietnia – tegoroczni maturzy?ci zakończyli nauk? w naszej szkole i odebrali swoje ?wiadectwa. Uroczysto?? odby?a si? w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Nie zabrak?o u?miechu, wzruszeń i wa?nych s?ów. Gratulujemy wszystkim trzecioklasistom i ?yczymy im powodzenia! Pami?taj?c o historii - Konstytucja 3 Maja W pi?tek 29 kwietnia klasa 2 a wraz z wychowawc? - Pani? Ewelin? Majewsk?-K?dzi? - przypomnia?a uczniom naszej szko?y wydarzenia zwi?zane z przyj?ciem Konstytucji 3 Maja. Cho? mija dzi? 225 lat od tego wydarzenia pami?tajmy, bo naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne prze?ycie. A mo?e Uniwersytet Aberystwyth? W naszej szkole dnia 25 kwietnia 2016 roku uczniowie z klasy 2a, 2e oraz 2f wys?uchali oferty studiów w Wielkiej Brytanii na najstarszym walijskim Uniwersytecie Aberystwyth. Szczegó?owe informacje zainteresowani znajd? na stronie www.openfutureschool.pl Wszystko... about Sherlock Holmes W pi?tek 22 kwietnia uczniowie z klasy 2a uczestniczyli w wyk?adzie zorganizowanym przez Zak?ad Filologii Angielskiej na WP-A w Kaliszu. Spotkanie poprowadzi? mgr Tomasz Kulka i dotyczy?o ono znanej wszystkim z literatury i filmu postaci Sherlocka Holmes'a. Uniwersytet Przyrodniczy stoi otworem We wtorek 19 kwietnia uczniowie klasy 3e pod opiek? p. Krysyny Kucińskiej po raz kolejny go?cili na poznańskiej uczelni. Stypendium dla maturzystów Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia dla niezamo?nej m?odzie?y z ma?ych miejscowo?ci, chc?cej rozpocz?? studia na uczelniach wy?szych. Stypendia przyznawane s? na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia. Wyk?ad o cukrzycy 20 kwietnia uczniowie pierwszych i drugich klas uczestniczyli w wyk?adzie dotycz?cym cukrzycy. Wyk?ad prowadzi?a pani doktor El?bieta D?bska – Przewodnicz?ca Krajowego Komitetu Przyjació? Dzieci i M?odzie?y z Cukrzyc? przy Zarz?dzie G?ównym TPD. Muzyczny Kalisz 2016 W poniedzia?ek 18 kwietnia Klasa II D mia?a mo?liwo?? zwiedzenia wystawy ?Historia przemys?u muzycznego w Kaliszu”. Ekspozycja inauguruje projekt ?Muzyczny Kalisz 2016 - wczoraj, dzi?, jutro". Wystaw? mo?na zwiedza? w Muzeum Okr?gowym Ziemi Kaliskiej do 30 kwietnia. Zach?camy! Witold Pilecki - wa?na wystawa W poniedzia?ek 18 kwietnia go?cie i wybrani uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w otwarciu wystawy po?wi?conej ?yciu Witolda Pileckiego. Ekspozycj? przybli?aj?c? posta? Rotmistrza mo?na ogl?da? w naszej auli. Zapraszamy! 76. rocznica zbrodni katyńskiej W sobot? 16 kwietnia odby?y w Kaliszu si? obchody 76. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wart? honorow? przy pomniku katyńskim wystawi?a Komenda Miejska Policji oraz nasze liceum. Konkurs filmowy KLAPS KLAPS to ogólnopolski konkurs filmowy organizowany ju? po raz ósmy przez Samorz?d Uczniowski VI Liceum Ogólnokszta?c?cego, skierowany do m?odzie?y w wieku od 15 do 24 lat. Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych 2016 W dniach od 8 do 10 kwietnia w Ostródzie zorganizowano Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Nasi uczniowie godnie reprezentowali Liceum im. Adama Asnyka. Kamil Bry?a i Kamil Popio?ek w ogólnej klasyfikacji zaj?li III miejsce. Superman w Asnyku Dnia 15 kwietnia uczniowie kl. 2a z I L.O. im. A. Asnyka w Kaliszu mieli okazj? uczestniczy? w wyk?adzie dr A. Skweresa pt. ?Is Superman a joke?”. Spotkanie odby?o si? w ramach podpisanej pomi?dzy I L.O a UAM wspó?pracy oraz akcji ?Po angielsku z klas?”. Lekcja czytania poezji 13 kwietnia 2016 r. uczniowie klas humanistycznych (kl. I d i III d), w ramach wspó?pracy z UAM, uczestniczyli w warsztatach interpretatorskich prowadzonych przez prof. dra hab. Piotra ?uszczykiewicza. Drzwi Otwarte w Asnyku - fotorelacja Dzi?kujemy wszystkim Gimnazjalistom za przybycie do naszej szko?y. By?o nam bardzo mi?o Was go?ci? i mamy nadziej?, ?e si? wkrótce zobaczymy ponownie. Zapraszamy do galerii zdj??. Warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców Stowarzyszenie Fajna Szko?a zaprasza rodziców na specjalne warsztaty umiej?tno?ci wychowawczych i komunikacyjnych. Udzia? w warsztatach jest bezp?atny. Spotkania b?d? odbywa?y si? w godzinach popo?udniowych. Rodzice otrzymaj? imienne certyfikaty ukończenia warsztatów oraz materia?y. Nasi uczniowie na wyk?adzie w Poznaniu 7 kwietnia uczniowie klas: 1a,1b,1d, 2a oraz 2c pod opiek? pp. M. Wi?niewskiej oraz W. Zalewskiej, udali si? do Poznania, do Zak?adu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aby uczestniczy? w wyk?adzie pt. Is bilingualism a problem? Book Club Marcowe spotkanie mi?o?ników literatury anglosaskiej, oscylowa?o wokó? opowiadań wybitnej brytyjskiej pisarki Virginii Woolf. Uczestnicy przeczytali nast?puj?ce opowiadania: The Haunted House, The Jeweller and the Duchess, Monday or Tuesday, An unwritten novel oraz Together and Apart. Obejrzeli?my równie? fragmenty filmu dokumentalnego przedstawiaj?cego biografi? Virginii Woolf oraz fragment filmu The Hours, w którym jednym z w?tków by?o ?ycie i twórczo?? pisarki. Dzień J?zyków Obcych Dzień J?zyków Obcych na sta?e zago?ci? w kalendarzu imprez Naszej Szko?y. W tym roku odby? si?1. kwietnia. Wydarzenie zosta?o zainaugurowane wyk?adami poprowadzonymi w j?zyku angielskim przez wyk?adowców na kierunku Filologia angielska z pedagogik?. Poka? nam j?zyk - konkurs Pi??dziesi?t minut - dok?adnie tyle czasu mia?y: Aleksandra Kwiatkowska i Wiktoria Spycha?a na udzielenie odpowiedzi na dwa pytania w ogólnopolskim pó?finale konkursu ?Poka? nam j?zyk”. STOP cyberprzemocy! W dniu 21 marca 2016 r. w naszej szkole odby?a si? debata dotycz?ca cyberprzemocy i nadmiernego korzystania z Internetu zorganizowana przez p. Emili? Wojtulewicz i p. Agnieszk? Potoczny. Poruszano problem narastaj?cej wrogo?ci i przemocy w sieci oraz konsekwencje zbyt d?ugiego w niej przebywania. Targi Edukacyjne 2016 Ju? dziewi?ty raz nasza szko?a prezentowa?a si? na Targach Edukacyjnych w Hali Kalisz Arena. Program artystyczny zosta? przygotowany przez klasy: I a i I f pod kierunkiem wychowawców. Wyst?p u?wietni?a Julita Balcerzak z klasy 3 f. Przy stoisku dy?urowali nauczyciele wraz z wyznaczonymi uczniami, którzy polecali nasz? szko?? gimnazjalistom. Wielkanocne ?yczenia :) Uczniom i ich rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom naszej szko?y ?yczymy,by Wielkanocny Czas da? chwil? refleksji i wiele pozytywnych emocji. Aby w czas ?wi?ta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zago?ci?a rado??, spokój i wielka nadzieja odradzaj?cego si? ?ycia. Z ca?ego serca ?yczy Dyrekcja Szko?y B?d? zdrów! Kolejna lekcja po?wi?cona zdrowemu od?ywianiu w naszej szkole za nami. Tym razem wspólne zdrowe ?niadanie zosta?o przygotowane przez uczennice klasy 2E i 2 F. Mickiewiczowskie klimaty 18 marca 2016 r. uczniowie klas humanistycznych w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczyli w warsztatach j?zykoznawczych prowadzonych przez dra B?a?eja Osowskiego. Gramy dla Dawida 14 marca 2016 r. w naszej szkole zosta? zorganizowany koncert charytatywny dla chorego na HCV Dawida Je?yka, syna pana Tomasza Je?yka - nauczyciela wychowania fizycznego. Wywiadówki, marzec 2016 Szanowni Państwo, zapraszamy na wywiadówki oraz spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej w Kaliszu, które odb?d? si? w po?wi?teczn? ?rod? 30 marca 2016 r. zgodnie z za??czonym harmonogramem. Relacja z Hamm W dniach od 5 do 8 marca uczennice naszej szko?y - Wiktoria Galant i Marta Karolak - sp?dzi?y pod opieka swoich nauczycieli Agnieszki Iwanow-Marudy i Remigiusza Przyby?a owocny czas w Hamm. Zobaczcie szczegó?ow? relacj? z tego wydarzenia. Warsztaty j?zykowe LONDYN 2016 W dniach 11-16 marca br. odby?y si? w Londynie warsztaty zorganizowane dla m?odzie?y z naszej szko?y. J?zykowa wycieczka by?a uzupe?nieniem programu nauczania j?zyka angielskiego, a tak?e geografii i historii. M?odzie? mieszka?a u angielskich rodzin, starannie wybranych przez partnera biura Atas z Wielkiej Brytanii. Muzycznie w Asnyku VI Mi?dzyszkolny Festiwal Piosenki Obcoj?zycznej ju? za nami. W tegorocznej edycji m?odzi arty?ci ze szkó? gimnazjalnych zaprezentowali utwory w j?zyku angielskim, niemieckim oraz w?oskim. Weso?y zaj?czek Prosimy o w??czenie si? uczniów naszej szko?y, rodziców oraz nauczycieli w akcj? charytatywn? pod has?em: ?Weso?y zaj?czek”, zorganizowan? na rzecz dzieci z kaliskiego Domu Dziecka. "Równe" zaj?cia 3 marca 2016 roku w I LO im. Adama Asnyka odby?y si? niecodzienne zaj?cia dotycz?ce prawa antydyskryminacyjnego. Spotkanie z Pani? doktor Juli? Wojnowsk?-Radzińsk? z Wydzia?u Prawa zorganizowano w ramach wspó?pracy i patronatu UAM w Poznaniu. Coraz bli?ej wystawy w Hamm Dobiegaj? końca przygotowania wystawy w Hamm, która jest ukoronowaniem pó?rocznego projektu edukacyjnego uczniów I LO i gimnazjum Hammonense z Hamm. Efektem poszukiwań ?ladów ?ycia ludno?ci ?ydowskiej w Kaliszu w pierwszej po?owie XX wieku jest 13 plakatów przedstawiaj?cych bohaterów tamtych lat – portrety ?ydów mieszkaj?cych w Kaliszu, zdj?cia budynków, przemys?owców ?ydowskich, historyczne dokumenty z okresu wojennego, obrazy kaliskiego getta oraz wystawy zwi?zane z tematyk? ?ydowsk? w Kaliszu. Bezpieczeństwo w Internecie W zwi?zku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w dniach 24.02.2016 r. oraz 02.03.2016 r. odby?y si? w auli szkolnej dla uczniów klas pierwszych oraz 3b prelekcje na temat: "Cyberprzemocy i nadmiernego korzystania z Internetu", poprowadzone przez szkolnego pedagoga pani? Agnieszk? Potoczny. Muzyka dla Asnyka 15 marca 2016 r. odb?dzie si? szósta edycja Konkursu Piosenki Obcoj?zycznej. Gor?co zach?camy gimnazjalisów i ich opiekunów do udzia?u w tym wydarzeniu. Formularz dost?pny jest po klikni?ciu w tytu? informacji:) Regulamin konkursu. Konsultacje dla Rodziców Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania z wychowawcami i nauczycielami w najbli?sz? ?rod? tj. 24.02.2016 r. w godzinach od 17:00 do 18:00. Na 17:30 zaplanowali?my dla Państwa spotkanie z Pani? psycholog Iren? Nowack?, która poruszy temat cyberprzemocy oraz uzale?nienia od internetu w?ród m?odzie?y. Temat na pewno wart przeanalizowania. Dzi? 23.02.2016 otrzymali?my dostaw? jab?ek i niestety ju? wszystkie zosta?y rozdane. Nie spodziewali?my si? takiego zainteresowania. Za dwa, trzy tygodnie spodziewamy si? kolejnej dostawy, o której poinformujemy :) Dyrekcja i nauczyciele Kabaret Malina W pi?tek 20.02.2016 r. w Asnyku na zaproszenie p. Kamili Majewskiej, w ramach zaj?? podstaw przedsi?biorczo?ci, go?ci? Kabaret Malina. O zami?owaniu do tworzenia skeczy kabaretowych, które zrodzi?o si? jeszcze w szkole ?redniej, obecnej pracy Kabaretu, o trudnym rynku, jakim jest szczelnie zamkni?ty kr?g kabaretów polskiej sceny opowiadali Dawid Maliński, Karol Dominiak i Kamil Brylak. Podzielili si? z m?odzie?? swoim do?wiadczeniem: jak rozpocz?? pisanie tekstów, monologów, parodii utworów muzycznych, jak utworzy? grup? kabaretow?, a tak?e promowa? i rozwija? dzia?alno?? kabaretow?. Go?cie opowiedzieli te? o trudno?ciach, z jakimi spotykaj? si? m?ode kabarety i pomys?ach na sukces. Uczniowie zadawali wiele pytań m. in.: o ulubiony kabaret go?ci, jak radzi? sobie z trem?, ekstremalnymi sytuacjami w trakcie wyst?pów, dochodowo?ci? takiej dzia?alno?ci. Sk?d pomys?y oraz jak wygl?da praca nad skeczem czy parodi?. Gospodyni spotkania podsumowa?a je: ?Je?li co? lubisz robi?, a to podoba si? innym, to rób to !” Kluczem do osi?gn?cia celu jest ci??ka praca, determinacja, pasja, nie poddawanie si? krytyce. Spotkanie zakończono wspólnym zdj?ciem. Sportowe podsumowanie roku W pi?tek 12 lutego 2016 odby?a si? Gala Sportu - Podsumowanie Sportu 2015. W?ród 11 najlepszych sportowców w Kaliszu znale?li si? uczniowie naszej szko?y: Zuzanna Kit i Bartosz Piszczorowicz oraz Micha? Miko?ajczyk. Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom i jeste?my z nich dumni :) Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu- jak by? patriot?? Ju? po raz drugi uczniowie naszej szko?y bior? udzia? w ciekawych warsztatach dotycz?cych nowoczesnego patriotyzmu. 4 i 5 lutego uczniowie klasy I B aktywnie uczestniczyli w projekcie zorganizowanym przez Klub Jagielloński z Krakowa, którego partnerem regionalnym jest stowarzyszenie M?odzi dla Poznania. Podczas tych lekcji z wiedzy o spo?eczeństwie przedstawiono rzeczywiste mechanizmy rz?dz?ce ?yciem publicznym. Pierwszoklasi?ci zmierzyli si? z zadaniami z dwóch modu?ów tematycznych - symulacja dzia?ania oraz Moje Miasto - polski system samorz?dowy. Warsztaty sta?y si? okazj? do wymiany w?asnych do?wiadczeń i przemy?leń, zdobycia nowej wiedzy i odkrycia, ?e wszyscy mo?emy by? patriotami. Przed nami jeszcze jedno spotkanie - modu?, na którym mowa b?dzie o ... narzekaniu, a raczej o tym jak przej?? od narzekania do dzia?ania :) Mi?dzynarodowy Tydzień Braterstwa z Narodem ?ydowskim w Hamm Klasa 2d pod opiek? pana Remigiusza Przyby?a pilnie pracuje nad projektem: ?ladami ?ydów w Kaliszu w pierwszej po?owie XX wieku. Uczniowie podzielili projekt na obszary, które dok?adniej badaj?. Zajmuj? si? bohaterami z tamtych dni, budynkami – zarówno tymi, które zosta?y zniszczone, jak i tymi, które przetrwa?y i zmieni?y przeznaczenie, zachowan? dokumentacj? dotycz?c? sytuacji ?ydów w okresie wojny oraz zachowaniem okupanta. Zaj?cia dodatkowe odbywaj? si? równie? w terenie, np. na by?ym Adolf Hitler Platz, a zebrane informacje prezentowane s? na forum w celu wybrania najwa?niejszych. T?umaczeniem na j?zyk niemiecki zebranych informacji zajmuje si? pani Agnieszka Iwanow-Maruda, a bardzo trudnej pracy sk?adu i opracowania graficznego podj?? si? pan Remigiusz Przyby?. Mamy nadziej? zaprezentowa? wkrótce na stronie fragment naszej wystawy. Book Club 4 lutego odby?o si? kolejne spotkanie mi?o?ników literatury angloj?zycznej. Tym razem uczestniczki omawia?y opowiadanie pt. The bear came over the mountain, wybitnej kanadyjskiej pisarki i laureatki nagrody Nobla, Alice Munro. BOOK CLUB spotyka si? w ka?d? ostatni? ?rod? miesi?ca. Nast?pne spotkanie 30 marca. B?dziemy omawia? wybrane opowiadania Virginii Woolf. Zapraszam :) Weronika Zalewska Oddaj?c KREW pomagamy innym 3 lutego 2016 roku w Asnyku pan Janusz Sibiński, honorowy krwiodawca, przeprowadzi? dla trzecioklasistów prelekcj? dotycz?c? zasad bezpiecznego oddawania krwi. W trakcie spotkania wyja?ni? bardzo dok?adnie przebieg oddawania krwi i rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci m?odych dawców. Sama procedura nie boli. Szkolni dawcy krwi b?d? zwolnieni 12 lutego, w dzień akcji, od zaj?? lekcyjnych. Po oddaniu krwi pozostaje satysfakcja, ?e zrobili?my bezinteresownie co? dobrego dla drugiego cz?owieka. Agnieszka Be?zowska-Ma?lak Mi?dzynarodowy Tydzień Braterstwa z Narodem ?ydowskim w Hamm Ju? za miesi?c uczniowie naszej szko?y pod opiek? pana Remigiusza Przyby?a i pani Agnieszki Iwanow-Marudy reprezentowa? b?d? nasz? szko?? w Hamm. Nad projektem ??ycie narodu ?ydowskiego w Kaliszu w pierwszej po?owie XX wieku” pracowali przede wszystkim uczniowie klasy 2d, a impresje artystyczne i szkice budynków z tych czasów tworz? Wiktoria Galant z 2a i Piotr Kucharski z 3d. Przed nami teraz proces przygotowania kreatywnej wystawy z materia?ów zebranych w ostatnich tygodniach. W ulotce informacje o tym przedsi?wzi?ciu przes?ane nam przez organizatorów z Hamm. AKCJA POBORU KRWI W ASNYKU 12 lutego 2016 roku odb?dzie si? na terenie szko?y ?Walentynkowa akcja poboru krwi”. Akcja zostanie przeprowadzona w godzinach od 8.00 do 11.00 w ambulansie, który zaparkuje przy sali gimnastycznej. 3 lutego 2016 roku pan Janusz Sibiński z Wydzia?u Spraw Spo?ecznych omówi zasady i przebieg oddawania krwi. Krew b?d? mog?y odda? tylko osoby pe?noletnie. Agnieszka Be?zowska-Ma?lak Zaproszenie Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu zaprasza na spotkanie z KRYSTYN? SIENKIEWICZ oraz Grzegorzem ?wiertniewiczem, autorem jej biografii. Spotkanie poprowadzi Hanna Mirska-Grudzińska 9 lutego 2016 (wtorek) godz. 17.00 Biblioteka G?ówna, ul. Legionów 66 Bal Asnyka za nami ... 23 stycznia 2016 r w restauracji Nastrojowa odby? si? pierwszy Bal Asnyka, zorganizowany przez Rad? Rodziców. Serdcznie dzi?kujemy licznym sponsorom oraz rodzicom, dzi?ki którym bal móg? si? odby?, a loteria fantowa dostarczy?a tyle emocji ze wzgl?du na atrakcyjne nagrody. Znakomicie przygotowany zespó? Pretekst sprawi?, ?e wszyscy ?wietnie si? bawili, tańce trwa?y do samego rana i gdyby starczy?o tylko si?, trwa?yby d?u?ej. Zgodnie wszyscy uczestnicy balu umówili si? za rok - wst?pnie nawet ustalono termin 28.01.2017 r. Mamy teraz czas na szlifowanie formy, by ponownie sp?dzi? ca?? noc na parkiecie przy znakomitej muzyce :) Asnyk na podium XII Powiatowy Konkurs im. Stefana Gillera rozstrzygni?ty We wtorek 12. stycznia w Opatówku odby? si? XII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera. Gimnazjali?ci oraz uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych prezentowali twórczo?? Agatona Gillera, gdy? w tym roku uczczono 185. rocznic? jego urodzin. W konkursie udzia? wzi??y dwie uczennice z naszego liceum. Gratulujemy Wiktorii Galant (kl. II a), która zaprezentowa?a wiersz Ciszy! Spokoju!, zachwyci?a jury i zdoby?a zaszczytne II miejsce. Podzi?kowania i gratulacje za udzia? nale?? si? równie? Aleksandrze Kozanowskiej (kl.IIa), która przedstawi?a wiersz Dzień i noc. Naszym uczennicom oraz wszystkim innym uczestnikom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów. Paulina Liwicka-Tomczyk Efektywna komunikacja Uczniowie I LO u studentów filologii angielskiej na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu. Bal Karnawa?owy Asnyka :) Organizatorzy informuj? o zmianie zespo?u - gra? b?dzie PRETEKST z K?pna :) Archiwum drukuj ? powrót Copyright ? 2015 www.asnyk.com.pl Projekt i wykonanie: Netland Computers | CMS by Quick.Cms

asnyk.com.pl Whois

Domain Name: ASNYK.COM.PL